OnderwijsZorgTeam


OnderwijsZorgTeam is als zelfstandige unit werkzaam binnen het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling Kizoom (Kindzorg op maat).

OnderwijsZorgTeam valt onder de wettelijke regelingen GGZ -jeugd en jeugdhulp. OnderwijsZorgTeam legt de verbinding tussen Onderwijs en Zorg. Het kind staat centraal in de zorg en ouders en school worden betrokken bij onderzoek, advisering en behandeling. OnderwijsZorgTeam werkt met kinderen, adolescenten en jong volwassenen in de leeftijd van 3 tot 25 jaar. In gezinsbegeleiding of behandeling worden ook jongere kinderen meegenomen. OnderwijsZorgTeam biedt zorg in de Basis Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ, waarvoor contracten gesloten zijn met de gemeenten Hart van Brabant en de zorgverzekeraars.

Nadat een beschikking afgegeven is of toestemming van de zorgverzekeraar is verkregen voor het verrichten van diagnostiek en /of behandeling kunnen de kosten rechtstreeks gedeclareerd worden bij de gemeente (tot achttien jaar) of de zorgverzekeraar (vanaf achttien jaar). Psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats als er vragen zijn over het functioneren van het kind thuis of op school. Afhankelijk van de vraagstelling wordt intelligentieonderzoek gedaan, onderzoek naar leerstoornissen, sociaal –emotionele problemen of gezinsfactoren die van invloed zijn op het functioneren van het kind. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden voor onderzoek. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, schoolarts, kinderarts of specialist nodig, met het verzoek om psychologisch onderzoek. 

Er kan ook een beschikking worden afgegeven via de Toegang van de Gemeente. U ontvangt dan zelf bericht of een beschikking is afgegeven, waarna het onderzoek kan worden aangevraagd. Individuele therapie kan geboden worden bij de volgende hulpvragen: Somberheid, depressiviteit en angst, Negatief zelfbeeld, verminderd zelfvertrouwen, Sociaal onhandig gedrag, Psychische problemen ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, een ongeluk. De therapie wordt gegeven door een orthopedagoog generalist of een GZ –psycholoog. 

Er wordt gewerkt met verschillende methodieken, waaronder cognitieve therapieën en EMDR, een kortdurende behandeling met snelle resultaten bij trauma en angst. OnderwijsZorgTeam werkt samen met basisscholen in en rond Tilburg en met samenwerkingsverbanden. Gedragskundigen van OnderwijsZorgTeam verrichten onderzoek en /of geven kortdurende psychologisch behandeling op scholen voor speciaal basisonderwijs, regulier voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. OnderwijsZorgTeam werkt voor en met de volgende instanties en scholen: Plein 013, VMBO en MBO de Rooi Pannen, SBO Mozaik te Oisterwijk, SBO Zilverlicht te Waalwijk,  reguliere basisscholen in de regio.

Het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen in de basisschoolleeftijd is een initiatief van Plein013 / Talent in Beeld, in samenwerking met OnderwijsZorgTeam. Alle scholen van het samenwerkingsverband Plein013 kunnen een beroep doen op het Steunpunt. Er wordt ambulante begeleiding gegeven op de scholen. De ouders zijn aanwezig bij de gesprekken op school. Als een leerling ondanks de geboden zorg toch vastloopt op school, kan deelname aan de plusklas Intermezzo overwogen worden. De leerling krijgt dan een jaar of langer specifieke orthopedagogische hulp, om de werkhouding te versterken, het kind te leren leren en het welbevinden op school te verbeteren.

OnderwijsZorgTeam biedt op verzoek cursussen en studiedagen aan scholen en instellingen over ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, leerstoornissen, psychopathologie, systeembegeleiding, jeugdhulpverlening. In de cursussen staan de vragen vanuit de dagelijkse praktijk centraal en worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.